Podatki  RSS
MF opublikowało pierwsze dane największych podatników

Dodano: 02.05.2018 13:03 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Z końcem kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej pierwszy pakiet indywidualnych danych podatkowych dużych przedsiębiorstw oraz podatkowych grup kapitałowych. Dane dotyczą lat 2012-2016 i obejmują m.in. informacje nt. przychodów, podstawy opodatkowania i należnego podatku.

Źródło: www.podatki.biz

Nowe przepisy rozwiążą problemy z błędnymi przelewami

Dodano: 02.05.2018 13:02 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która powinna ułatwić odzyskiwanie pieniędzy w sytuacji dokonania przez pomyłkę błędnego przelewu. W nowelizacji przewidziano wprowadzenie procedur pozwalających na dochodzenie takich kwot. Nowe przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej w sierpniu br.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: Nowe ulgi dla inwestujących w najem nieruchomości?

Dodano: 02.05.2018 13:01 | 2 odsłon | 0 komentarzy


W przyszłym roku wprowadzone zostaną nowe ulgi podatkowe dla firm inwestujących w najem nieruchomości (F.I.N.N.) - wynika z projektu ustawy, który przedstawił resort finansów. Nowe preferencje mają dotyczyć podatków dochodowych PIT i CIT.

Tagi: Ulgi, Podatki
Źródło: www.podatki.biz

Zamówienia publiczne z e-fakturami

Dodano: 02.05.2018 13:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Pod koniec roku wejdzie w życie nowa ustawa o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, projekt ustawy zakłada dostosowanie przepisów do unijnych wymogów. W efekcie organy administracji publicznej zostaną zobowiązane do akceptacji faktur w elektronicznej formie, które wystawiają wykonawcy umów związanych z zamówieniami publicznymi.

Źródło: www.podatki.biz

Należyta staranność w VAT: Miała być lista, są wytyczne dla skarbówki

Dodano: 02.05.2018 11:04 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy ze stroną społeczną wypracowały wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. Dokument, "Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych", przedstawiono 25 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu z przedstawicielami przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w konsultacjach, wzięli udział minister finansów prof. Teresa Czerwińska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś oraz wiceminister finansów Paweł Gruza.

Źródło: www.podatki.biz

ZUS: Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dodano: 02.05.2018 11:03 | 2 odsłon | 0 komentarzy


O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:  w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,  w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.

Źródło: www.podatki.biz

NSA. Stawka 8% VAT tylko dla twórcy i współtwórcy programu

Dodano: 02.05.2018 11:02 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Art. 41 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z pozycją 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, należy interpretować w ten sposób, że obniżona stawka podatku przewidziana w tym przepisie ma zastosowanie do twórców programów komputerowych w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co wyłącza możliwość skorzystania z obniżonej stawki przez podatnika, który nabył kody programistyczne na podstawie umowy o dzieło i nie dokonał w nich żadnej czynności, którą można by uznać za wyrażanie programu komputerowego, czy też taką jego modyfikację, która wprowadzałaby zmiany do formy wyrażenia programu, a w konsekwencji pozwalała uznać nabywcę za takiego twórcę - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródło: www.podatki.biz

Wypadek przy pracy: Ugoda pozasądowa zobowiązuje do zapłaty PIT

Dodano: 02.05.2018 11:01 | 2 odsłon | 0 komentarzy


W sytuacji gdy pracodawca zawarł z poszkodowanym w wypadku przy pracy ugodę pozasądową, na podstawie której dokonuje na rzecz poszkodowanego różnego rodzaju świadczeń, ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy PIT korzysta wyłącznie odszkodowanie w postaci renty, o której mowa w art. 444 § 2 lub 3 Kodeksu cywilnego. Pozostałe świadczenia, jeżeli nie mieszczą się w zakresie żadnego ze zwolnień przedmiotowych, podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Źródło: www.podatki.biz

CIT 2018: Literatura fachowa jako koszt kwalifikowalny

Dodano: 02.05.2018 11:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Pytanie: W związku z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi, Spółka będzie ponosić koszty zakupu literatury fachowej (m.in. korzystanie z wydawnictw i serwisu dostarczającego na bieżąco informację z zakresu aktualnych wymagań prawa żywnościowego). Ww. koszty są niezbędne do realizacji projektu, a tym samym do zakończenia prac badawczo-rozwojowych wynikiem pozytywnym. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów kwalifikowanych także wydatków poniesionych na zakup literatury fachowej?

Tagi: Skoda, Praca
Źródło: www.podatki.biz

Kasy fiskalne 2018: Projekt dotyczący kas online już w Sejmie

Dodano: 30.04.2018 14:33 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Sejm rozpoczyna prace nad projektem nowelizacji, który przewiduje wprowadzenie nowego typu kas fiskalnych (rejestrujących) - tzw. kas online. W nowym systemie dane z kas będą przesyłane w sposób bezpośredni i automatyczny do Krajowej Administracji Skarbowej. Nowela ma wejść w życie z początkiem października br., ale zmiany będą wprowadzane etapami.

Tagi: Sejm
Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2018: MF szykuje ograniczenia ws. akcyzy i oleju napędowego

Dodano: 30.04.2018 14:32 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Ministerstwo Finansów zamierza ograniczyć w niektórych sytuacjach możliwość zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Nowe regulacje mają dotyczyć bezpośrednio oleju napędowego i przeciwdziałać procederowi sprzedaży producentom rolnym oleju niewiadomego pochodzenia.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: MF zapowiada kolejne zmiany w VAT

Dodano: 30.04.2018 14:31 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zostaną dostosowane do unijnych dyrektyw - wynika z projektu nowelizacji, który opublikowało Ministerstwo Finansów. Nowe regulacje mają dotyczyć głównie bonów oraz usług elektronicznych.

Źródło: www.podatki.biz

Jak państwo wydatkuje pieniądze podatników?

Dodano: 30.04.2018 14:30 | 2 odsłon | 0 komentarzy


W 2017 r. tzw. rachunek od państwa wyniósł 21 491 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski, a najwięcej pieniędzy trafia na emerytury i renty, edukację oraz opiekę zdrowotną - wynika z nowej analizy pn. "Rachunek od Państwa za 2017 r.", którą opublikowała fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. W ciągu roku rachunek powiększył się o 1 338 zł. Okazuje się też, że w tym czasie wydatki państwa rosły w tempie szybszym niż polska gospodarka.

Źródło: www.podatki.biz

Wystawienie noty korygującej przez przedsiębiorcę jako osobę fizyczną

Dodano: 30.04.2018 11:04 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Nota korygująca jest dokumentem, który nie podlega księgowaniu i służy naprawieniu błędów formalnych popełnionych przez sprzedawcę na wystawionej przez siebie fakturze. Jest ona jedną z kilku metod naprawy takich pomyłek zawartych w fakturach pierwotnych lub korygujących. Sposób ten został przewidziany dla odbiorcy takich dokumentów.

Źródło: www.podatki.biz

ZUS: Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Dodano: 30.04.2018 11:03 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Jesteś osobą ubezpieczoną? Sprawdź, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób są naliczane składki na Twoje ubezpieczenia społeczne.

Źródło: www.podatki.biz

NSA. Korekta pustych faktur? Tak, ale...

Dodano: 30.04.2018 11:02 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Istnieje możliwość skutecznego skorygowania faktury, o jakiej mowa w art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Możliwość ta uzależniona od wykazania, że wystawca faktury zapobiegł w stosownym czasie i całkowicie niebezpieczeństwu uszczuplenia dochodów podatkowych. Przypadki, w których Trybunał Sprawiedliwości uznał, że we właściwym czasie w pełni zostało wyeliminowane niebezpieczeństwo uszczuplenia dochodów podatkowych, to sytuacje, w których m. in. odliczenie podatku naliczonego z wadliwej faktury nie zostało (ewentualnie nie mogło zostać) dokonane - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródło: www.podatki.biz

MF o sytuacji podatkowej tzw. ofiar ulgi meldunkowej

Dodano: 30.04.2018 11:01 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej nie budziły wątpliwości w zakresie koniczności złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia. Powołane w wystąpieniu RPO orzeczenia NSA, również nie negują tej tezy. Nie jest rozważane zastosowanie prokonstytucyjnej wykładni przepisów warunkujących przyznanie ulgi meldunkowej, tak aby w jak najszerszym zakresie zapewnić obywatelom ochronę przysługujących im praw - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Źródło: www.podatki.biz

Kosmetyki dla pracowników w kosztach podatkowych

Dodano: 30.04.2018 11:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Pytanie: Spółka prowadzi centrum telefoniczne, które stanowi alternatywny kanał dostępu dla obecnych i potencjalnych klientów Banku. Spółka uruchomiła kanał Video. Wybrani pracownicy w ramach wykonywanych obowiązków kontaktują się z klientem poprzez Video oraz klienci kontaktują się z konsultantami. Pracodawca planuje zapewnić tym pracownikom kosmetyki do makijażu, aby przed rozpoczęciem pracy mogli poprawić swój wizerunek zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów  wydatki na zakup ww. kosmetyków?

Źródło: www.podatki.biz

Ile Polacy zapłacą w tym roku za wyjazdy majówkowe?

Dodano: 28.04.2018 15:30 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Polacy, którzy decydują się w tym roku na wyjazd wypoczynkowy w trakcie majówki, zapłacą za noclegi średnio 97,5 zł w przeliczenia na nocleg jednej osoby - wynika z danych pochodzących z portalu Noclegowo.pl, największej polskiej wyszukiwarki obiektów noclegowych. W tym sezonie szczególnie dużą popularnością cieszą się wyjazdy do miejscowości nadmorskich, ale najpopularniejszym miejscem jest jednak Zakopane.

Tagi: Lego
Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2018: Zmiany ws. interpretacji podatkowych budzą wątpliwości

Dodano: 28.04.2018 15:30 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów wygaszenie niektórych indywidualnych interpretacji podatkowych doprowadzi do obniżenia bezpieczeństwa podatkowo-prawnego firm, które uzyskały wcześniej odpowiednie interpretacje - ocenia Business Centre Club. Sprawa dotyczy podmiotów powiązanych i planu wprowadzenia obowiązku korzystania z tzw. wniosków grupowych.

Źródło: www.podatki.biz

Identyfikacja elektroniczna - będą dodatkowe ułatwienia

Dodano: 28.04.2018 15:30 | 2 odsłon | 0 komentarzy


W czwartek rząd przyjął projekt zmian dotyczących usług zaufania i identyfikacji elektronicznej. Nowelizacja ma przynieść dodatkowe ułatwienia ws. potwierdzania przez obywateli swojej tożsamości w publicznych usługach online. Ważną nowością ma być także publiczna aplikacja mobilna (tzw. mDokumenty).

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2018: Nowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

Dodano: 28.04.2018 15:30 | 3 odsłon | 0 komentarzy


W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie dotyczące wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA-WN). Formularz dostosowano do zmian związanych z przepisami ustawy o podatku akcyzowym i zniesieniem obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerami REGON. Rozporządzenie wejdzie w życie 30 kwietnia br.

Źródło: www.podatki.biz

Rebranding pod lupą szefa KAS

Dodano: 28.04.2018 15:30 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnił informację dotyczącą schematu stosowanego przy wycofaniu znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) ostrzegając, że działanie wg tego schematu może spowodować zastosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Źródło: www.podatki.biz

Mały ZUS nie dla wspólników spółki komandytowej

Dodano: 27.04.2018 12:06 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Ciekawą sprawę rozstrzygał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wskutek wniosku o wydanie interpretacji, złożonym przez osobę będącą wspólnikiem spółki komandytowej. Spółka została zarejestrowana, ale nie podjęła faktycznej działalności, a wspólnik chciał jako podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom korzystać z ulgi na ZUS (mały ZUS). Okazało się ku jego zaskoczeniu, iż fakt, że został przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wspólnikiem spółki komandytowej, wyłącza całkowicie możliwość skorzystania z małego ZUS.

Tagi: Ulgi, ZUS
Źródło: www.podatki.biz

Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz syna a podatek VAT

Dodano: 27.04.2018 11:02 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Pojęcie "transakcji zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Źródło: www.podatki.biz

NSA: Prymat wykładni celowościowej prawa unijnego

Dodano: 27.04.2018 10:23 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Przepisy prawa wspólnotowego (unijnego) muszą być interpretowane z uwzględnieniem wszystkich wersji językowych, a nie tylko w brzmieniu podanym w języku polskim w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Źródło: www.podatki.biz

Ilość spraw gospodarczych w toku nieustannie rośnie

Dodano: 27.04.2018 10:07 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Do sądów w 2015 r. wpłynęły 1 729 953 sprawy gospodarczej, w 2016 roku było ich ogółem 1 737 323. Pozostało do rozpatrzenia w 2015 r. z lat poprzednich 238 487 spraw, a w 2016 roku ilość spraw z lat ubiegłych zwiększyła się do 353 259 - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Źródło: www.podatki.biz

Zawieszanie działalności gospodarczej - zmiany wprowadzone przez Prawo Przedsiębiorców

Dodano: 26.04.2018 14:34 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Już w najbliższy poniedziałek, 30.04.2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy wprowadzone przez Prawo Przedsiębiorców. Warto zdawać sobie sprawę, że ta ustawa zastępuje ustawę o swobodzie działalności gospodarczej - i w niektórych przypadkach zmiany są dość wyraźne. A ponieważ możliwość zawieszenia działalności jest istotna dla wielu przedsiębiorców, warto przyjrzeć się, jakie są nowe rozwiązania i różnice w stosunku do rozwiązań poprzednich.

KE zapowiada nowe przepisy ws. spółek

Dodano: 26.04.2018 14:28 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Przenoszenie działalności w Unii Europejskiej będzie prostsze w ramach jednolitego rynku - zapowiada Komisja Europejska. Bruksela przedstawiła nowe propozycje dotyczące prawa spółek. Efektami zmian mają być ułatwienie łączenia, dzielenia i przenoszenia spółek, a także zwiększenie skuteczności walki z nadużyciami podatkowymi.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2018: Nowy projekt ws. renty socjalnej i podatku PIT

Dodano: 26.04.2018 14:28 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Klub parlamentarny Nowoczesnej zaproponował w nim podniesienie wysokości tego typu renty oraz likwidację obciążenia podatkiem PIT osób pobierających to świadczenie.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
reklama
Kontakt z nami